top of page
inhimillinen johtaja

WEBINAARISARJA | 2024
INHIMILLINEN 
JOHTAJA

Inhimillinen johtaja -webinaarisarja

Järjestämme neljän webinaarin sarjan inhimillisen johtamisen teemoista. Luvassa puheenvuoroja sekä tieteen että työelämän huipulta, konkreettisia esimerkkejä oikeasta elämästä sekä arjen vinkkejä siihen, miten inhimillisempää työelämää rakennetaan.


Webinaareissa syvennytään inhimilliseen johtamiseen muun muassa seuraavien kysymyksien avulla:
Miksi ihmiskäsitys syö kulttuurin aamupalaksi ja strategian lounaaksi? 
Miten tunneälystä, keskeneräisyyden hyväksymisestä ja vastuullisuudesta tehdään strategian työntövoima?
Onko viisas johtaja aina inhimillinen?

Miten vahvuus määritellään uudelleen inhimillisessä johtamisessa?
Miksi radikaaliin luovuuteen tarvitaan pölyttyneiden ihmisuskomusten ravistelua?

Johtamise-ihmiskasitys.png

Inhimillinen johtaminen varmistaa sitoutumisen

Elämme jatkuvassa muutoksessa. Työympäristön ongelmat monimutkaistuvat ja työntekeminen pirstaloituu monipaikkaisuuden ja -kanavaisuuden myötä yhä kiihtyvällä vauhdilla. Työn luonne muuttuu kiihtyvän digitalisaation ja tekoälyn kehityksen vauhdittamana luoden uudenlaisen tarpeen inhimilliselle otteelle johtamisessa. Johtajien on kyettävä navigoimaan muutoksen keskellä ja luomaan yhtenäinen suunta organisaatiolle. Lisäksi heidän on rohkaistava työntekijöitä osallistumaan aktiivisesti, tuomaan esiin ajatuksiaan ja osaamistaan sekä ratkaisemaan ongelmia yhdessä. Inhimillinen johtaminen korostaa ihmisen ainutlaatuisuutta, empatiaa, vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä työyhteisössä, mikä auttaa luomaan vahvan ja sitoutuneen organisaatiokulttuurin.

Tutustu webinaarisarjan teemoihin ja ilmoittaudu mukaan kuulemaan ja keskustelemaan miten inhimillinen johtaminen ja terve johtamisen ihmiskäsitys johtaa parempiin tuloksiin.

Torstaina 5.9.2024 klo 09:00 
Inhimillisen johtajan tärkein taito – itsetuntemus

Miksi itsetuntemus on inhimillisen johtajan tärkein taito?

Miten vahvuus määritellään uudestaan inhimillisessä johtajassa?

Case Tampereen Energia: Miten inhimillistä johtajuutta vahvistettiin?

Johtajan itsetuntemus auttaa tunnistamaan hänen omat vahvuutensa ja heikkoutensa, mikä mahdollistaa paremman päätöksenteon ja vastuunoton omasta toiminnasta. Hyvä itsetuntemus parantaa johtajan kykyä ymmärtää, miten hänen käytöksensä vaikuttaa muihin, mikä edistää parempaa vuorovaikutusta ja työilmapiiriä. Lisäksi itsetuntemus auttaa hallitsemaan stressiä ja paineita, mikä on keskeistä haastavissa tilanteissa toimimisessa. 

 

Miten inhimillisen johtajan ja perinteisen johtajan vahvuus eroaa toisistaan?Inhimillisyyttä korostavassa ajassa johtajan vahvuus ei ole kovuutta, vaan empatiaa, haavoittuvuuden hyväksymistä ja kykyä kuunnella sekä ymmärtää muita. Vahvuutta on myös rajojen asettaminen ja toisen pitäminen vastuullisena. 

 Inhimillinen johtaja korostaa ihmiskeskeistä näkökulmaa johtamisessa, jossa kyky luoda yhteys tiimin jäsenten välille on onnistumisen perusta.

Mutta, miten tähän kaikkeen vaikuttaa johtajan itsetuntemus?

Tähän aiheeseen Pia Westman johdattelee  webinaarin alustuspuheenvuorossa. 

Tampereen Energia vahvisti esihenkilöiden itsetuntemusta ja inhimillistä johtamista osana toimintamalli muutosta. 

Webinaarin asiantuntijat:

Webinaarin asiantuntijat:

VirpiWalden.png

Elina Aaltolainen-HarjuojaMilestone Coaching & Consulting Oy:n toimitusjohtaja ja ylimmän johdon valmentaja johdattelee aihetta: Inhimillinen johtaja,  johtajan vahvuuden uudelleen määrittelyn tarpeeseen.

 

Pia Westman, Suomen Punainen Risti, Veripalvelun johtaja syventyy alustuksessaan itsetuntemuksen tärkeyteen ihmisten johtamisessa.

 


Virpi Walden, Tampereen Energian henkilöstöjohtaja jakaa kokemuksiaan, miten esihenkilöiden itsetuntemusta ja inhimillistä johtamista vahvistettiin osana toimintamalli muutosta.

PiaWestman.png

Torstaina 17.10.2024 klo 09:00 
Onko viisas johtaja aina inhimillinen?

Mikä ihmeen johtamisen ihmiskäsitys?

Onko viisas johtaja aina inhimilinen?

Viisautta voi oppia

Inhimillinen ihmiskäsitys on tulevaisuuden johtajan tärkein kyvykkyys. Tule kuulemaan miten vallitseva ihmiskäsitys vaikuttaa johtamiseen parhaimmillan parantaen työtyytyväisyyttä ja tehokkuutta.
Pahimmillaan epäterve ihmiskäsitys aiheuttaa motivaation laskua, tehottomuutta ja vastuun ulkoistamista. Kun ihmistä kohdellaan ihmisenä, hän tekee parhaansa. Organisaatiossa vallitseva - tiedostettu tai tiedostamaton - ihmiskäsitys vaikuttaa johtamiseen ja työntekijäkokemukseen.

Tiedätkö mitä viisaus on? Entä millainen on viisas johtaja? Jokaisella meistä on siitä varmasti jonkinlainen ajatus. Erään tieteellisen mallin mukaan viisaudella on kolme ulottuvuutta: tiedollinen, pohdinnallinen ja myötätuntoinen.  

Viisauden vastakohta on typeryys. Miten se ilmenee johtamisessa? Entä onko viisas johtaja aina myös inhimillinen? 

 Viisaustutkija Jenni Spännäri etsii webinaarin avauspuheenvuorossaan vastauksia mm. näihin kysymyksiin, samalla johdatellen meitä ymmärtämään, miten voimme kasvaa yhä viisaammiksi johtajiksi. 

 Viisaan johtamisen tarve korostuu monimutkaistuvassa maailmassa. Viisauden oppimista auttaa mm. omien tunnetaitojen kehittäminen ja itsensä näkeminen vastuullisena yksilönä, joka pystyy toimimaan omilla vahvuuksillaan ja vaikuttamaan asioihin. 

"Viisas johtaja ei viisastele vaan opettaa viisautta muille."

Webinaarin asiantuntijat:

Webinaarin asiantuntijat:

JenniSpannari.png

Elina Aaltolainen-Harjuoja, Milestone Coaching & Consulting Oy:n toimitusjohtaja, kulttuuristrategi ja ylimmän johdon valmentaja kertoo puheenvuorossaan miten organisaatiossa vallitseva ihmiskäsitys vaikuttaa johtamiseen parhaimmillan parantaen työpäiväkokemuksia ja työn tehokkuutta. Organisaatiossa vallitseva, joko tiedostettu tai tiedostamaton ihmiskäsitys on ehkä suurin työhyvinvointiin vaikuttava tekijä.


Jenni Spännäri, CoHumansin tutkimusjohtaja ja valmentaja johdattaa pohtimaan, miten viisaus voi toimia inhimillisen johtajuuden paradigmana, ja miten viisautta voidaan organisaatioissa kehittää ja mitata. Spännäri on kokenut valmentaja. mutta myös viisaustutkija, joka kehittää organisaatioista inhimillisesti kestävämpiä tutkittuun tietoon nojaten.

Webinaarisarjan ensimmäinen osa | katso tallenne:
Miksi radikaaliin luovuuteen tarvitaan pölyttyneiden ihmisuskomusten ravistelua?
To 18.4.2024 klo 09:00 

Mitä radikaali luovuus on ja miksi sitä tarvitaan?

Pölyttyneet ihmisuskomukset luovuuden esteinä

Radikaali luovuus paremman tulevaisuuden varmistajana

Radikaali luovuus on rohkeaa uudistumista, joka perusteellisesti muuttaa sitä, miten ihmiset, organisaatiot ja yhteiskunnat toimivat. Paremman tulevaisuuden luomiseen me tarvitsemme kykyä kokeilla, intoa käyttää mielikuvitusta, ennakoida, yllättyä, oppia epäonnistumisista sekä tehdä eettisesti perusteltavia päätöksiä. 
 

Ei ole yhdentekevää miten me näemme itsemme ja muut. Erilaiset rajoittavat ja epärakentavat ihmisuskomukset toimivat radikaalin luovuuden esteinä. Radikaali luovuus syntyy erilaisista taustoista, erilaisuudesta ja uteliaisuudesta. Eritaustaisten ihmisten tuominen yhteen ruokkii luovuutta, kun negatiivinen ihmiskäsitys taas rajoittaa ajattelua ja pahimmillaan, jopa estää uusien ideoiden syntymisen. 

Tähän aiheeseen Milla Kokko johdattelee meidät webinaarin avauspuheenvuorossa.

Radikaalisti luova vaihtoehto tuntuu usein aluksi mahdottomalta ja jopa naurettavalta. Riskinottokyky, ennakkoluulottomuus, nöyryys ja uteliaisuus auttavat eteenpäin. Radikaali luovuus on siis ennenkaikkea kokeiluja.
Maailman muuttamiseen ei ole valmista kaavaa. On uskallettava rohkeasti luoda uutta pelkäämättä epäonnistumista.

Webinaarin asiantuntijat

MillaKokko.png

Elina Aaltolainen-Harjuoja, Milestone Coaching & Consulting Oy:n toimitusjohtaja, kulttuuristrategi ja ylimmän johdon valmentaja alustaa teemaa herätellen ajatuksia johtamisen ihmiskäsityksen vaikutuksesta luovuuden toteutumiseen organisaatioissa.

 

Milla Kokko, Aalto Yliopiston, Senior Specialist Radical Creativity jakaa ajatuksiaan radikaalista luovuudesta ja siitä miksi radikaali luovuus on yksi tärkeimmistä taidoista liiketoiminnan onnistumisen kannalta. Radikaali luovuus vaatii kykyä ja halua sietää riskejä, joskus jopa kaoottisilta tuntuvien kokonaisuuksien hyväksymistä, mutta parhaimmillaan se vauhdittaa organisaatioiden uudistumista ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden myös tulevaisuudessa.

Webinaarisarjan toinen osa | katso tallenne:
Mikä ihmeen ihmiskäsitys ja miksi sillä on väliä kulttuurinkehittämisessä?
Tiistaina 14.5.2024 klo 09:00 

Miksi ihmiskäsitys syö kulttuurin aamupalaksi ja strategian lounaaksi?

Miten ihmiskäsityksestä  tehdään strategian työntövoima?

Terve johtamisen ihmiskäsitys johtaa parempiin tuloksiin

Tiedätkö millaista ihmiskäsitystä kulttuurinne ilmentää?

Jokaisessa organisaatiossa on joko tietoisesti tai tiedostamatta omaksuttu jonkinlainen ihmiskäsitys. Se vaikuttaa kaikkeen tekemiseen ja muovaa yrityskulttuuria. Yrityskulttuuria ja johtamiskulttuuria kehitettäessä ei ole yhdentekevää millaiseen ihmiseen organisaatiossanne uskotaan.

Johtoryhmäläisten tiedostetun tai tiedostamattoman ihmikäsityksen vaikutus organisaatioon ei ole koskaan neutraali. Se joko vahvistaa tai heikentää kilpailuetua, sitoutumista ja tuloksentekokykyä.

Miten sitten inhimillisestä ihmiskäsityksestä: tunneälystä, keskeneräisyyden hyväksymisestä ja vastuullisuudesta tehdään strategian työntövoima? 

Tähän aiheeseen Anna Salmi johdattelee  webinaarin alustuspuheenvuorossa. 

”90% HR johtajista uskoo, että inhimillinen johtaminen on tulevaisuudessa liiketoiminnan menestyksen edellytys.”

Lähde: Managing Reopening Plans and Retaining Talent Amid New COVID-19 Variants and the Great Resignation (23 February 2022); 2022 Gartner Culture in a Hybrid World HR Leader Survey)

Webinaarin asiantuntijat:

AnnaSalmi.png

Elina Aaltolainen-HarjuojaMilestone Coaching & Consulting Oy:n toimitusjohtaja, kulttuuristrategi ja ylimmän johdon valmentaja alustaa päivän teemaan syventymällä johtamisen ihmiskäsitykseen ja kulttuurin muotoiluun. Kulttuuria joko kehitetään tai se kehittyy. Vain systemaattisella työllä organisaatiokulttuuri voidaan muotoilla toimimaan strategian työntövoimana.


Anna Salmi on Posti Group:in SVP People, Communications and Sustainability. Hän keskustelee alustuspuheenvuorossaan Elinan kanssa siitä, miten johtoryhmäläisten tunneäly, keskeneräisyyden hyväksyminen ja vastuullisuus vaikuttavat strategian toteutumiseen. 

Register to webinar

Ilmoittaudun mukaan webinaariin!

Valise alta mihin webinaareihin haluat osallistua

Kiitos ilmoittautumisesta!

Lähetämme vahvistuksen, josta löydät linkin webinaariin.

inhimillinen johtaja.png
bottom of page