top of page
  • Writer's pictureElina Aaltolainen

Arvostuksesta liiketoiminnan kasvun vauhdittaja – miksi ihmisen arvostaminen työelämässä on arvokas voimavara organisaatioille?
Työelämässä menestymisen ei tulisi olla pelkästään suoritusten tai saavutusten summaamista. Vaan se on myös kokonaisvaltaista ihmisyyden kunnioittamista ja arvostamista. Pahimmillaan työelämässä ihminen nähdään eräänlaisena koneen jatkeena tai kasvottomana resurssina, jota mitataan suoritusten määrästä. Tällaisen työelämän negatiivisen ihmiskäsityksen päälle usein ajatellaan, että vuosien saatossa tätä mitattavaa suoritusta voidaan loputtomasti tehostaa lisäämällä painetta tai poistamalla kitkaa työvaiheista. Toisaalta parhaimmillaan työelämässä ihminen nähdään osaavana ja innovatiivisena yksilönä, jonka halutaan omistavansa työnsä ja sen kehittäminen. Tällainen terveen työelämän ihmiskäsityksen varaan rakennettu työyhteisö saa voimaa ihmisten arvostuksesta. Arvostus jokaista työntekijää kohtaan luo pohjan inhimilliselle johtamiselle. Kun arvostamme ja kunnioitamme työtovereitamme, luomme työympäristön, jossa jokainen voi kukoistaa. Tämä luo pohjan sitoutumiselle yhteisiin tavoitteisiin ja organisaation menestykselle.


Arvostuksen merkitys työelämässä


Kokemus omasta arvokkuudesta on keskeinen ihmisen perustarve. Työelämässä tämä tarve ei katoa – päinvastoin, se korostuu entisestään. Kun työntekijät kokevat tulevansa arvostetuiksi, he ovat motivoituneempia ja sitoutuneempia työhönsä. Tämä näkyy positiivisena ilmapiirinä, tehokkaampana tiimityöskentelynä ja parempina tuloksina.


Arvostuksen puute sen sijaan voi johtaa negatiivisiin seurauksiin, kuten työtehon laskuun, sitoutumattomuuteen ja ilmapiirin heikkenemiseen. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten arvostus ilmenee työelämässä.


Miten osoittaa arvostusta työelämässä?


Työelämässä arvostuksen osoittaminen voi tapahtua monin eri tavoin. Se voi olla pieni ele, kuten kiitos, tervehdys, tai puhelimen pois laittaminen toisen kaivatessa huomioitasi. Se voi olla myös suurempi teko, kuten myönteisen palautteen antaminen tai luottamuksen osoittaminen. Tärkeintä on, että arvostus tulee aidosti ja tunnetaan vastaanottajalleen merkityksellisenä.


Tutkimukset osoittavat, että arvostuksen kokeminen työelämässä on yhteydessä työtyytyväisyyteen ja sitoutumiseen. Siksi arvostuksen ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen on jokaisen organisaation johtajan tehtävä.


Miksi myös itseään tulee arvostaa?


Arvostuksen osoittaminen ei kuitenkaan rajoitu vain toisiin – se alkaa itsestämme. On tärkeää arvostaa myös omaa panostamme ja osaamistamme. Tämä ei ole itsekästä, vaan pikemminkin välttämätöntä hyvinvoinnillemme ja työtehollemme.


Oma arvostus voi heijastua ulospäin ja inspiroida muita. Kun kohtelemme itseämme arvostavasti, luomme esimerkin, joka kannustaa muita tekemään samoin.


Arvostukseen pohjautuvan kulttuurin rakentaminen maksaa itsensä takaisin


Ihmisen arvostaminen työelämässä ei ole pelkkä hyve, vaan välttämätön edellytys menestykselle ja hyvinvoinnille. Kun luomme arvostavan työympäristön, luomme pohjan sitoutumiselle ja tehokkaalle tiimityöskentelylle. Eikä vähimpänä arvostava vuorovaikutus on kriittinen elementti uusien ideoiden syntymiselle organisaatiossa. (Carmeli ym. 2015)


Jokainen meistä on arvokas – ja kun osoitamme tämän niin itsellemme kuin toisillemme, luomme ympäristön, joka kehittyy ja menestyy myös tulevaisuudessa.


Asuuko arvostus kulttuurissanne? Tässä lyhyt check list:


·       Minua kuunnellaan ja koen, että mielipiteelläni on merkitystä

·       Saan myönteistä palautetta

·       Onnistumisiani nostetaan esille

·       Minulta pyydetään apua

·       Osaamistani hyödynnetään

·       Koen, että saan olla oma itseni

·       Minulle osoitetaan luottamusta

·       Minut huomioidaan arjen eleillä, esimerkiksi kiittämällä, tervehtimällä, kysymällä kuulumisia

·       Koen, että minua kuunnellaan, kun tuon esiin eriävän mielipiteen

·       Minun ajatuksiani ja näkökulmaani pyritään ymmärtämään


Mikäli haluat oppia lisää arvostavan ja inhimillisemmän kulttuurin rakentamisesta on Certified Human Leader -ohjelma apunasi. CHL on moderni digitaalinen johtamiskulttuurin kehittämisohjelma, joka tuo organisaatiosi esihenkilöt yhteen johtamisen ihmiskäsityksen – ja erityisesti ihmisen arvostuksen - äärelle. Nostamalla ihminen johtamisen keskiöön luodaan paremmat edellytykset tuloksekkaalle liiketoiminnalle ja varmistetaan henkilöstön hyvinvointi.

 

Ota yhteyttä ja sovitaan tapaaminen: elina.aaltolainen@milestone.fi

Comments


bottom of page