top of page
  • Writer's pictureReeta Ahola

Digitaalisuus joustavoittaa valmentamista

Korona-aika nopeutti organisaatioiden siirtymää yhä monipuolisempaan digitaaliseen työskentelyyn. Uudenlaisista työn muodoista on tullut arkipäivää niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Tämä koskee myös henkilöstön kehitystoimintaa. Digitaalisuuden trendi on vaikuttanut myös meidän toimintaamme ja näkyy vahvasti Certified Human Leader johtamiskulttuurin kehittämisohjelmassa.


Digitaaliset alustat tuovat uutta joustavuutta ja ketteryyttä henkilöstökehittämisen työtapoihin. Samalla ne vahvistavat työskentelyn yksilöllisyyttä.


Organisaatiokulttuurin kehittämisen kannalta digitaaliset alustat tuovat joustavuutta osallistujien aikatauluihin – mahdollisuus ajoittaa henkilökohtainen työ otolliseen ajankohtaan on merkittävä hyöty. Myös yksilöllinen oppiminen tulee helpommaksi digialustalla: jokainen voi käyttää niin paljon aikaa kuin haluaa, opiskella haluamanaan ajankohtana ja käyttää verkkomateriaalia oppimiseen haluamallaan tavalla.

Näin erilaiset oppijat voivat muotoilla kehitysohjelman toteutuksen itselleen ominaisella tavalla. Lisäksi digitaalisesti tuettu kehittyminen ja monimuotomateriaalit varmistavat vahvan vaikuttavuuden opitusta arjen tasolle.


Hybridityöskentely on tullut jäädäkseen


Suurin vaikuttavuus ja tuloksellisuus saadaan kun kehittäminen tapahtuu hybridimallilla - digitaalisesti tuettua oppimista ja ryhmässä reflektointia. Ihmiset kaipaavat myös yhteisöllisyyttä ja henkilökohtaisia kohtaamisia. Siksi erilaisia työtapojen yhdistäminen on erittäin toimivaa. Verkossa tapahtuva oppiminen ja fyysisesti työpajoissa työskentely lomittuvat joustavasti. Kustakin muodosta voidaan valita kuhunkin aihealueeseen sopivin tapa.


Kokemuksemme mukaan jotkin teemat toimivat parhaiten digitaalisina, koska yksilöllinen verkkotyöskentely on yksilöllistä ja kukin osallistuja omistaa omat työtapansa.

Toisaalta joitakin aihealueita on mielekkäintä työstää ryhmässä: vertaisten läsnäolo ja kokemusten jakaminen on motivoivaa. Virtuaalitapaamiset ovat vielä yksi tapa hienosäätää toiminnan muoto osuvimmaksi. Näin voidaan säädellä yksilöllisyyden ja yhteisyyden astetta läpi koko valmennuksen kaaren.


Ihmisosaamisen kehittämistä digitaalisesti


Milestonen ihmiskäsityksen ytimessä on johdattaa osallistujat pohtimaan, millainen ihmiskäsitys meitä kutakin ohjaa. Millainen olen itse, millaisia toiset. Tarjoamme työelämän ihmisosaamista - digitaalisesti ja hybridisti. Erityisen arvokasta ihmisten ymmärtäminen on esihenkilötyössä ja johtamisessa.


Esihenkilön kannattaa kysyä itseltään: mitä oikeastaan ohjaan omassa työssäni. Mitkä ovat ne tekijät, joihin voin vaikuttaa itsessäni ja toisissa? Mitä pohjimmiltani haluan työelämältä? Entä tiimiltäni?


Ihminen kehittämisen keskiöön


Tulevaisuuden työelämä ei enää ole roolilähtöinen, vaan ihminen on läsnä persoonana työyhteisössä. Niinpä johtamistaidoille asetetaan yhä suurempia vaatimuksia. Tarvitaan uudenlaista, avaraa näkemystä: ovatko johtamistaitomme ajan tasalla nykyisen työelämän vaatimuksiin nähden?


Certified Human Leader -ohjelman aikana tarkastelemme ihmiskäsitystä sen yhdeksän näkökulman kautta.


Nämä ulottuvuudet tuottavat oivalluksia työelämän kannalta mutta myös laajemmin: yksilöllisyys ja ihmisyyden kysymykset korostuvat nykyään kaikilla elämänalueilla, yksityiselämässäkin.


Keskeinen tuotteemme on ihmisten johtamisen kehittäminen ihmiskäsityksen työkalujen avulla. Certified human leader kiteyttää kokonaisuuden tiiviiksi kehitysohjelmaksi, joka antaa osallistujille tarvittavat tiedot ja taidot esihenkilötyön ja johtamisen tueksi.


Johtamistaitojen kehittäminen on organisaatioiden suuri mahdollisuus. Hyvän johtamisen kautta työyhteisön tuloksellisuutta ja koettua työhyvinvointia voidaan vahvistaa ratkaisevasti.

Tavoitteena on myös, että esihenkilöt osallistavat oman yhteisönsä ja tiiminsä pohtimaan ihmiskäsityksen ja työelämätaitojen kysymyksiä. Näin koko työyhteisö kehittyy.


Kolikon kaksi puolta


Ihmiskäsitys kattaa johtamisen kaksi puolta, jotka johtavat tiimin menestykseen: yhteisön taso ja yksilön taso.


Yksilöllisiä, hyviä johtamistaitoja kehittämällä omat tiimitaidot vahvistuvat mutta myös koko tiimi kehittyy yhdessä. Tästä hyvä esimerkki on ihmisten erilaisuuden käsittely. Erilaisuuden ymmärtäminen johdattaa ihmiset näkemään, mikä meidän eromme on toisiimme nähden ja kuinka eri tavoin saatamme lähestyä yhteisiä tilanteita. Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys kohtaavat toisensa. Tässä aivan erityisen hedelmällistä on antaa koko tiimille mahdollisuus pohtia ihmisten erilaisuutta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Metodin ytimessä on se, että osallistujat itse antavat vastaukset ja syventyvät ihmiskäsityksen ja erilaisuuden kysymyksiin.

Lähtökohtana voi olla vaikkapa havainto, että sama ihminen voi olla hyvin erilainen eri tilanteissa: tästä lähtökohdasta edetään askel askeleelta pidemmälle.


Itse ja ryhmäreflektoinnin avulla saavutetaan suuria oivalluksia


Johtamisen ihmiskäsitys on synnyttänyt suuriakin oivalluksia. Esimerkiksi ihmiskäsityksen yksi osa-alue, tunteita koskeva osio on herättänyt miettimään, kuinka paljon tunteet vaikuttavat myös työelämässä. Usein ehkä ajatellaan, että tunteet eivät kuulu työpaikalle, mutta tunne-osion käsittely avaa paljon uusia näköaloja ja antaa virikkeitä oman toiminnan kehittämiseen. CHL-ohjelman ydin on nimenomaan johdattaa ihmisiä itse oivaltamaan näkemään oman toimintatavan ja työyhteisön toiminnan uusin silmin. Näin vaikutetaan asenteiden ja ajattelun tasolla, joka johtaa pysyvään johtajuuden muutokseen.


Uudenlainen tapa kehittää ja kehittyä


Tyypillisesti työyhteisöjen kehittäminen on rakennettu työelämän taitojen yleisen ja monipuolisen kehittämisen pohjalta. Miinuksena on, että tällaisissa teemavalmennuksissa ei aina ole aikaa pysähtyä osallistujille tärkeän yksittäisen teeman syventämiseen.


CHL-konseptin vahvuuksia on, että osallistujat saavat keskittyä omaan johtamistaitoonsa.

Rajatumman aihealueen ansiosta digitaalisessa oppimisessa voidaan keskittyä syvällisesti työelämän ja ihmisyyden kysymyksiin.


Milestonen johtamisen ihmiskäsitys ja Certified Human Leader -johtamiskulttuurin kehitysohjelma tarjoavat vankat tiedot ja taidot oman johtamisenlähtökohtien arvioimiseksi. Monipuolinen keinovalikoima oman johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittämiseksi on tuotekokonaisuuden erityinen vahvuus.Comments


bottom of page