top of page
  • Writer's pictureMatilda Kivinen

Mikä ihmeen ihmiskäsitys ja miksi sillä on väliä?

Jo vuosia työelämä on nähnyt ihmisen liiketoiminnan nimettömänä resurssina, eräänlaisena koneen jatkeena tai robottina, joka suorittaa hänelle annettua tehtävää. Tällöin suuri osa inhimillisestä potentiaalisesta on jätetty johtamisen ulkopuolelle, eikä sitä ole hyödynnetty liiketoiminnan tukena. Nykyisin jo monessa organisaatiossa uskotaan, että tärkein voimavara on siellä työskentelevät ihmiset. Jotta yritys pystyisi hyödyntämään inhimillisen potentiaalinsa, on tärkeää tiedostaa, mikä tekee ihmisestä ihmisen.


Milestonen johtamisen ihmiskäsitys vastaa kysymykseen, mitä ihmiskäsityksen huomioiminen voisi parhaimmillaan työelämässä tarkoittaa


Ihmiskäsitys eli se, millaisina olentoina pidämme itseämme ja toisia ihmisiä, määrittelee toimintatapamme toisten ihmisten kanssa.


Vuorovaikutuksemme toisten ihmisten kanssa perustuu siis ihmiskäsitykseemme. Mitä esimerkiksi odotamme heiltä, luotammeko heihin, kuinka käyttäydymme heidän kanssaan.


Jokaisessa organisaatiossa on joko tietoisesti tai tiedostamatta omaksuttu jonkinlainen ihmiskäsitys. Se vaikuttaa kaikkeen tekemiseen ja muovaa yrityskulttuuria. Käsitys ihmisestä määrittää yrityksen rakenteita ja toimintatapoja sekä vaikuttaa siihen, miten ihmisiä ohjataan ja miten heihin suhtaudutaan. Esimerkiksi prosessit, toimintatavat, säännöt, palaverikäytännöt ja muut toimintamallit heijastavat organisaation kollektiivista ihmiskäsitystä. Ihmisyyden ymmärrys ilmenee myös sisäisessä viestinnässä ja siinä miten ihmiset kohdataan käytävillä, palavereissa ja chateissa.


Jotta yrityskulttuuria voi ymmärtää,
 täytyy ymmärtää ihmistä


Organisaatioiden kannalta ihmiskäsitys on keskeinen asia, koska organisaatiokulttuuri rakentuu nimenomaan ihmisten välisen vuorovaikutuksen varaan. Kulttuuri taas on yrityksen tuloksellisuuden avain. Strategia toteutuu vain, jos organisaation kulttuuri tukee tavoitteiden mukaista toimintaa. Näin ihmiskäsitys on itseasiassa johtamisen todellinen perusta.


On aika nostaa ihminen johtamisen keskiöön


Ihmiskäsitystä ja sen vaikutusta toimintaan kannattaa kehittää. Parhaimmillaan esihenkilöt tuodaan yhteen keskustelemaan johtamisen ihmiskäsityksestä ja vallitsevasta kulttuurista. Yhteenkuuluvuuden tunne kasvaa, luottamus johtamista kohtaan lisääntuu ja vertaistuki lisää arjen kokemuksia siitä, miten johtamisesta saa ja pitää keskustella. Johtamisen ihmiskäsityksen reflektointi suhteessa omiin johtamistaitoihin avartaa näkökulmia, muokkaa tulkintoja ja asenteita sekä johtaa parempaan sekä pysyvään johtajuuden muutokseen.


Nostamalla ihminen johtamisen keskiöön luodaan paremmat edellytykset tuloksekkaalle liiketoiminnalle ja varmistetaan henkilöstön hyvinvointi. Certified Human Leader on moderni digitaalinen johtamiskulttuurin kehittämisohjelma, joka tuo organisaatiosi esihenkilöt yhteen johtamisen ihmiskäsityksen äärelle.


Kirkastamalla johtamisen ihmiskäsitystä saavutetaan pysyvästi parempaa ja inhimillisempää johtamista. Kun ihmiskäsitys muuttuu, myös työyhteisön kulttuuri muuttuu.


Comentarios


bottom of page